ATELIER MATERI

אטלייה מאטרי הוא הוט-פרפומרי צרפתי המתמחה בייצור בשמים ארטיזנליים עם חזון עכשוי המאמץ את דרך הslow luxury – בה המוצרים הם תולדה של תהליכים המכבדים את החומר, הטבע, הזמן, את האומנות ואת יד היוצר

אטלייה מאטרי הוא הוט-פרפומרי צרפתי המתמחה בייצור בשמים ארטיזנליים עם חזון עכשוי המאמץ את דרך הslow luxury – בה המוצרים הם תולדה של תהליכים המכבדים את החומר, הטבע, הזמן, את האומנות ואת יד היוצר