תקנון מבצע לרגל ט”ו באב

 1. הגדרות
  • המבצע – מבצע הנערך לרגל ט”ו באב ונערך בהתאם להוראות תקנון זה.
  • עורך המבצע / החברה– ש. שסטוביץ בע”מ, רח אלון התבור 10 קיסריה.
  • תקופת המבצע – בין התאריכים 30.7-6.8 או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע, לפי המוקדם מביניהם. עורך המבצע יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • המוצרים – מגוון מוצרים הנמכרים בחנות ו/או באתר אינדיבידואל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
  • המארז – מארז המכיל שני מוצרים הנמכר במחיר מיוחד.
  • האתר” – אתר האינטרנט של אינדיבידואל הנמצא בכתובת   individual-parfum.com

 

 1. כללי
  • תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והוא חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.
  • אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לעורך המבצע על פי דין.
 2. השתתפות במבצע
  • במהלך תקופת המבצע יוכלו הלקוחות לרכוש מארז המכיל שני מוצרים הנמכר במחיר מיוחד.
  • מלאי ההטבות מוגבל. תוקף המבצע הוא בתאריכים 30.7-6.8 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.
  • עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע בקשר עם האמור לעיל.
 3. החזרות והחלפות
  • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.
  • הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).
  • לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר דרך האתר ו/או בחנות אינדיבידואל, רשאי לבטל את העסקה, מכל סיבה שהיא (שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה), מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר.
  • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר. החברה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
  • הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה שנעשתה באתר על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון 1-700-70-93-70.
  • ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר רק כאשר המוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נפגמה, וכאשר המוצר נושא את התווית המקורית. החברה היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ”ל.
  • במקרה של ביטול העסקה שנעשתה בתנאי המבצע, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל.
  • המארז נמכר כפי שהוא ולא ניתן לעשות בו שינויים. לא ניתן להחליף מוצר אחד מתוך המארז במוצר אחר.
  • המארז נרכש בתנאי מכירה מיוחדים, ולפיכך יוחזר על פי אותם התנאים. מאחר שבמסגרת המבצע מוענקת הנחה ברכישת צמד פריטים יחד, החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים במארז גם יחד.
  • במקרה בו הצרכן מעוניין להחזיר פריט אחד מתוך המארז, תבוטל העסקה בכללותה והצרכן יחויב בהתאם לשווי המלא, לפני הנחה, של המוצר שנותר בידיו.
  • במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה שנעשתה באתר, יחזיר הלקוח את המוצר בדרך המפורטת להלן:
   • על הלקוח להדביק את מדבקת משלוח הגוביינא אשר צורפה לחבילת המשלוח שקיבל, על גבי מדבקת המשלוח המקורית שעל החבילה, או לחילופין על גבי אריזה אחרת. יש להקפיד כי מדבקת משלוח הגוביינא מכסה לחלוטין את מדבקת המשלוח המקורית.
   • על הלקוח להכניס את המוצרים שברצונו להחזיר לחבילת המשלוח ולשלוח את החבילה בסניף הדואר הקרוב לביתו או לחילופין בתיבת דואר אדומה הקרובה לביתו.
  • לא ניתן להחזיר מוצר שנקנה באמצעות האתר בדרך אחרת פרט לזו המפורטת בסעיף 4.11 לעיל, ובכלל זה, לא ניתן להחזיר את המוצר בחנות בה נמכרים מוצרי אינדיבידואל.
  • לגבי רכישות שנעשות בחנות או בנקודת מכירה של עורך המבצע, ולגבי רכישות אלו תחול מדיניות ההחזרה שחלה בחנות או בנקודת המכירה כאמור.

 

 1. הדין וסמכות השיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
  • סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב יפו בלבד.
 2. שונות
  • עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצר את תקופת המבצע, הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
  • עורך המבצע יעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון, ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר עורך המבצע, אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכון כאמור.
  • התמונות בפרסומים השונים של ההטבה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות, חלקן או כולן, לבין ההטבה הניתנת בפועל. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את פרסומי ההטבה.
  • המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת עורך המבצע לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורך המבצע לכל משתתף להציע לו את השתתפותו במבצע, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה, בשלמותם ובהם בלבד.
  • עורך המבצע אינו נושא בכל אחריות בכל הנוגע למימוש ההטבה על פי המבצע או לאי מימושה, לכך שההטבה תהיה לשביעות רצונם ו/או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש ההטבה. המשתתפים פוטרים את עורך המבצע מכל חבות או אחריות ביחס להטבה.
  • ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר עורך המבצע בכתובת https://www.individual-parfum.com/